Bir mü’min islamiyyetin tamamını öğrense, tamamı ile amel etse… Sohbet-i salihin; Seyyid

Bir mü’min islamiyyetin tamamını öğrense, tamamı ile amel etse… Sohbet-i salihin;

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri Osmanlının son zamanında İstanbul’da Medrese-tül- Mütehassisin’de tasavvuf kürsüsü baş müderrisi ve Eyüp Sultan’da Kaşgari dergahı Nakşibendi-Müceddidi şeyhi idi. Bu Ehl-i sünnet alimi ve mürşid-i kamil zat buyuruyor ki; ”Bir mü’min islamiyyetin tamamını öğrense, tamamı ile amel etse, bunun kurtulmak ihtimali vardır. Ama bir Allah adamına peki diyenin, bir Allah adamına rastlayanın, yaptığı kusurlara rağmen, kurtulmamak ihtimali yoktur”.

bulut_bey79 (Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-