self-portrait, 2016. (ok, I took it four days ago when I didn’t

self-portrait, 2016. (ok, I took it four days ago when I didn’t want to waste the rest of the film.) #35mm

ezgipolat (Ezgi Polat) paylaştı.

-